Med ett effektivt teamwork har vi fått fram en budget i balans!

av | dec 9, 2022 | Nyheter

Vi har i vår budget satt upp sex viktiga mål som tar Halmstad dit vi vill. 

1. En mer effektiv och välskött kommun
Vi tror att ökad digitalisering är en väg framåt för en välskött kommun och anslår 33,5 kr extra till digitalisering  

2. Ett förbättrat företagsklimat
En omorganisation och utökad satsning på en stark och självständig näringslivsenhet är en av flera prioriterade åtgärder för att skapa ett bra företagsklimat på riktigt. Vi anslår därför 33 mnkr extra under anslagsperioden för att stärka kommunens näringslivsenhet 

3. Ett utökat medborgarpespektiv och medborgardialog 
Det bästa företagsklimatet kan endast skapas tillsammans med näringslivet. 
Den bästa skolan kan endast byggas tillsammans med våra lärare och rektorer.
Den bästa vården för våra äldre kan bara skapas tillsammans med vårdpersonal och anhöriga.
Våra bostadsområden skall utvecklas tillsammans med de boende och samhällsföreningar i området. 
Vi anslår därför medel i vår budget för att anställa tjänstepersoner som löpande skall ha dialog och samverka 
med dessa intressegrupper 

4. Trygghet och framtidstro för alla i Halmstad kommun 
För att öka tryggheten och den upplevda tryggheten i alla våra delar av kommunen, så vill vi bland annat öka anslagen till “Fond för trygghetsskapande åtgärder” med ytterligare 81,7 mnkr under anslagsperioden tillsammans med andra trygghetsatsningar.

5. Våra bostadsområden i Halmstad kommun
vi anslår i vår budget extra 512 mkr i investeringar för att komma tillrätta med den eftersatta kommunala infrastrukturen i våra bostadsområden.
Inom den Kollektiv transport öka vi turtätheten och binda ihop centrum men orterna samtidig som Halmstad erbjuda gratis kollektiv transport för alla +66 år.

6. Natur och klimatutmaningar i kommunen 
Agera gällande PFAS i Kistingebäcken och eventuellt vid försvarets område vid flygplatsen. En översyn och hantering av problemet bör göras även innan man finner det skyldige. Vill vi bland ge ett anslag med 9,2 mnkr under anslagsperioden

Ett stort TACK till Halmstads kommun, särskilt Ekonomi och upphandling för en fantastisk hjälp i processen.