Svar på aktuella frågor som berör oss alla inom Halmstad kommun.

Halmstads Lokala Partis åsikter kring aktuella frågor.

Levande Centrum. 

En stads centrum har fem funktioner:

Dagsekonomi, Kvällsekonomi, mänskliga möten, Företetagscenter och Bostäder.

Den första funktionen Dagsekonomi upplever idag stora utmaningar, vilket inte undgår någon!

Vad som är mindre känt är att de fyra följande funktionerna, Kvällsekonomi, och mänskliga möten, blomstrat och frodas.

Stadens centrum håller att gå från köpcentrum till mötesplats för människor.

Vi kommuninvånare måste bestämma oss vad för centrum vi vill ha.

HSPL vill att även dagsekonomin skall blomstra i centrum.

För att dagsekonomin i centrum skall blomstra så måste tillgängligheten öka. Och detta främst för bilen, butiksnära p-platser, digital p-skiva, till och påfart. Gemensamma öppettider. Även flera aktiviteter i centrum gynnar ett Levande centrum.

Denna analys delar vi med fastighetskonsulter, centrumutvecklingskonsulter, branschorganisationer för fastighetsägare och handlare.

Bro eller tunnel

Alternativet med tunnel är inte utrett än. Låt oss utreda detta alternativ innan vi avfärdar det. Det finns många fördelar med tunnel. Miljön, trafik döljas, minskat bullar, gömma bort 15 000 fordon per dygn under Nissan. Kraftig minskat påverkande av ett negativt påverkande av boende miljön.

Hotellet vid Österskans / Picassoparken.

Vi är positiva till en utveckling av Halmstad och till ett nytt hotell, dock inte med den placeringen.

Det allvarligaste är dock att den kommunala processen rörande hotellet är ytterligare ett anmärkningsvärt exempel där politiken visat på total respektlöshet och fulspel gentemot medborgarna och folkviljan.

HSLP röster NEJ i folkomröstningen rörande hotellet.

Givetvis respektera vi invånarnas åsikt vid folkomröstningen.

Halsbandet

Den heta debatten i rådhuset som knappt hade några känslomässiga spärrar med följande debatt i lokalpressen visar på den sandlådenivå som idag råder i rådhuset. Det är ovärdigt och inte statsmannamässigt. Kommunen står inför stora utmaningar låt oss fokusera på dessa i stället. De 80 000 kan komma till bättre användning än till ett halsband oberoende av pengernar tas från en fond.

Framtidsplan 2050

Många invånare har under processen känt sig överkörda och bristen på lyhördhet, samverkan och dialog har varit tydlig.
Detta har var och en kunnat följa i lokalpressen. Sen att vissa partier ko-vänder 5 min i 12 på grund av ett valår ökar inte förtroendet för dessa partier.

Ett starkt lokalt parti i kommunfullmäktige efter valet kommer att se till att medborgarnas intressen försvaras när översiktsplanen aktualitets prövas och revideras efter valet. Se Halmstads Lokala Partis förslag till Framtidsplan 2050 på hemsidan och även i vårt politiska program.

Balansen politiker och tjänstemän

En bra lokalpolitiker skall främst besitta två egenskaper

1. Ha ett tydligt medborgarperspektiv i de kommunala processerna. Lokalpolitikerns roll är att företräda folkviljan.

2. Förmågan att , lyssna och samverka med tjänstemän och medborgare.

Båda dessa egenskaper saknas idag i rådhuset. Vi har i grunden duktiga tjästemän i Halmstad. Men politiken saknar förmågan att ta på sig den rollen som politiker skall ha. Resultatet har blivit kompetensflykt, kaos.

Bostadsförsörjningen

Att det finns bostäder är systemviktigt. Det råder akut bostadsbrist i Halmstad vilket skadar kommunen. Det som framförallt behövs är fler hyreslägenheter. Att få fram dessa är framförallt ett kommunalt ansvar. Detta ansvar kan inte helt läggas på de fria marknadskrafterna. Ideologien har styrt HFABs bostads produktion i många år. Målet för kommunen bör vara att få få fram minst 500 hyreslägheter per år.

Trygghet

Vi vill se ett tryggare Halmstad för alla generationer, ung som gammal, kvinna som man. Vi vill förbättra såväl den verkliga tryggheten som den upplevda tryggheten!

  1. Upplysta, gator, parker, gårdar och mörka hörn
  2. Trygghetskameror såväl kommunala som privata
  3. Patrulerande poliser och väktare
  4. Ökat samarbete mellan Polis, kommun, näringsliv      och föreningsliv.
  5. 0-Tollerans för ”småbrott”

Varannan Halmstadbo känner stor oro för brottsligheten och var femte utsätts för brott varje år.

Detta är alarmerande och så kan vi inte ha det !

Företagsklimatet

Trots de bästa förutsättningar för ett starkt företagsklimat, förutsättningar som de flesta kommuner bara kan drömma om. Har Halmstad under innevarande mandatperiod gått från mediokert företagsklimat till ett av de sämsta i Sverige. (enligt Svenskt Näringslivs attityd undersökning år 2020 och 2021)

  1. Skapa ett bra företagsklimat i dialog och samverkan med näringslivet
  2. Arbetet med näringslivsklimatet måste samlas på ett ställe och få en operativ tyngdpunkt.
  3. Förståelse för företagande enligt Svensk Näringslivs undersökning är Halmstad näst sämst.  Vi måste ändra kulturen i rådhuset.
  4. Det måste bli enklare att driva företag i Halmstad. Kommunen skall hjälpa och skapa förutsättningar inte agera stoppkloss

Med ett bra företagsklimat i kommunen blir det lättare att starta och utveckla framgångsrika företag. Fler invånare kommer i arbete, skatteintäkterna ökar, integrationen ökar och segrationen minskar.

Kommunal skatt

Det finns ingen koppling mellan hög kommunal skatt och en väl fungerande kommun. Snarare är det tvärtom att de sämst skötta kommunerna i Sverige har de högsta skatterna. 

Vi har dock inga ideologiska spärrar mot höjd kommunalskatt om verkligheten och omständigheterna kräver det.

De kommunala kärnuppdragen skall inte bara fungera enligt lagens minikrav. Vi har större ambitioner än så. Kommunens kärnuppdrag i Halmstad skall vara i toppklass.

En välskött kommun leder alltid till låga skatter i det långa loppet.

Vårdpersonalen i Halmstad Kommun

Anställda erbjudas heltid. Det är dock den anställda själva som kan bestämmer sin tjänstgöringsgrad.

Halmstads Lokala Parti anser att hälsoscheman SKALL annulleras.

Bra arbetsvillkor gynnar inte enbart den anställde. Kunden upplever en gladare personal och kommunen får därmed en minskad sjukfrånvaro.

Sjukhuset i Halmstad.

Det är egentligen en Regionsfråga. Halmstads Lokala parti anser att sjukhuset måste vara kvar i Halmstad. Halmstad är regionhuvudstaden och med den kraftigaste växande befolkning till antal i Regionen. Det är därför helt naturligt Regionsjukhuset är kvar i Halmstad.

Från 65 års ålder skall alla ha möjligheten att åka gratis med bussen och dygnet om.

Det är sunt förnuft och rättvist för dem som har byggt upp landet.

Den högsta sanddynan
underbara landsbygd
Danska Fall, Simlångsdalen
Klar sjön Simlångsdalen