Halmstads Lokala Partis vallöften och förslag från Er i Halmstad.

Välj ditt område i listan och få svar på Halmstads Lokala Partis vallöften till dig

Söndrum och Bäckagård

Söndrum och Bäckagård är trygga och väl fungerande områden, där närheten till havet, Grötvik och natursköna omgivningar är synnerligen värdefulla och uppskattade av dess invånare. En idyll för hjärta och själ. En bra livsmiljö är en investering för hälsan och framtiden.

Vallöften till dig!

 • Vi kommer att arbeta för att behålla den unika karaktären i di* väl fungerande område:
 • Bygg inte bort viktiga grönområden – utan värna om frilufslivet och naturen nära havet
 • Bygg senioranpassade bostäder i Söndrum och Bäckagård – så att våra äldre kan bo kvar i området
 • Arbeta för en hållbar trafiksituation och syn på tillväxt, innan ytterligare exploatering
 • Satsa på den verkliga tryggheten och den upplevda tryggheten som är en förutsättning för att samhället skall utvecklas
 • Behåll karaktären i alla våra väl fungerande områden i Halmstad
 • Vi skall arbeta för en bättre dialog och samverkan med de boende i ditt område

Aktuella förslag från områdets invånare:

 1. Trafiksituationen på Tylösandsvägen måste ses över innan ny exploatering påbörjas i väster.
 2. Bullerskydd Nya Tylösandsvägen, trafiken har vuxit och är mera intensiv.
 3. Kommunen mäter bullret vintertid eller när trafikmängden är låg. Den nya bostadsbyggnaden i korsningen Bäckagårds och Nya Tylösandsvägen betyder markant mera trafik. Det gör att bullerskydd eller en nedsänkt  väg är ett måste.(H5)
 4. Vi saknar en löparslinga med belysning, som tidigare fanns i Eketångaskogen.
 5. Droghandel och ökad trafik i Grötvik är störande.

Vi arbetar för dig område – kontakta oss gärna!

Halmstad Centrum

Stadens Centrum har olika funktioner – handel, nöjen & upplevelser, mänskliga möten, arbetsplats samt boende.

Ca 10 000 personer bor i Centrum och dessutom har ca 10 000 sina jobb där. Betydelsen av ett väl fungerande Centrum kan inte underskattas.

Vallöften till dig!

Där du bor ligger den politska utmaningen i att förstå och utveckla Centrums olika funktioner – utan att någon funktion tappar sin viktiga roll:

 • Vi vill satsa på den verkliga och den upplevda tryggheten som är en förutsättning för att staden skall utvecklas, t.ex. med upplysta gator och gångvägar, fler trygghetskameror, patrullerande polis samt väktare
 • Med så många arbetande och boende i Centrum är den nu lagda visionen om ”den bilfria staden” direkt skadlig och måste ändras. Bilen fyller en viktig funktion för familjer och företag även i framtiden
 • Bristen på boendeparkering måste åtgärdas. Planera P-hus efter var folk bor och arbetar
 • Utveckla stadens gröna lungor – de är viktiga för både hälsa och miljö
 • Vi tror på ett framtida levande centrum och kommer därför målmedvetet jobba för en långsiktig och målinriktad satsning

Aktuella förslag från områdets invånare:

 1. Öka tryggheten i centrum. Bevakning vid Taxistationer.
 2. Brogatan har blivit ett tillhåll för kriminella och det måste stoppas.
 3. Gör Stora torg mysigt och trevligt igen med träd, lekplats, eller konstverk som tål att barnen klättrar på, levande torghandel, foodtrucks osv. Upphäv förbudet att ha fordon på torget.
 4. Något slags tak över Storgatan.
 5. Ambitionen för antal bilplatser per lägenhet har sänkts från 0,8 till 0,6. Med risk för brist på P-platser i framtiden.
 6. Gräv ner järnvägen som i Varberg så järnvägskorsningarna inte blir bromsklossar och delar staden i 2 delar (kanske är det inte Nissan som delar staden utan järnvägen)

Vi arbetar för dig område – Kontakta oss gärna!

Trönninge – Eldsberga – Gullbranna – Laxvik

I Trönninge och Eldsberga är natur och havets närvaro tydlig och en given faktor för trivsel. Områdena är generellt trygga och väl fungerande. Trönninge och Eldsberga har mycket goda förutsättningar att växa med sitt attraktiva läge med närhet till både stad och hav. En bra livsmiljö är en investering för hälsan och framtiden.

Vallöften till dig!

 • Om Trönninge och Eldsberga skall utvecklas måste ett centrum skapas med god kommersiell service och god samhällsservice
 • Kommunikationerna till och från området måste förbättras. Framförallt allt stärka turtätheten med buss
 • Skapa säkrare vägar för barn som cyklar – med farthinder, trottoarer och upplysta cykelvägar etc. samt rondell där det är möjligt
 • Bygg en större skola, förskola och ungdomsgård. Fler aktivitetsytor och lekplatser som barnen faktiskt använder
 • Bygg senioranpassade bostäder, så att våra äldre kan bo kvar i området.

Aktuella förslag från områdets invånare:

 1. Förbättra vägar då trafiksituationen är hög.
 2. Utöka service ex post, bensinmack/laddstolpar
 3. Bygg en ungdomsgård
 4. Busskort för ungdomar (högstadiet)
 5. Finns risk för översvämning och vi har en plan. ? Vad är planen?
 6. Bevara åkermark.

Vi arbetar för dig område – Kontakta oss gärna!

Andersberg

Andersberg är i grunden ett bra område, nära centrum, med natursköna omgivningar som vi skall vara stolta över. Engagemanget är starkt bland de boende för att tillsammans utveckla området.

Låt oss ta tillvara på detta engagemang och tillsammans utveckla Andersberg för att skapa den bästa livs- och boendemiljön och lägga grunden till en förnyad framtidstro.

Vallöften till dig!

Upplevd trygghet och en bra boendemiljö i Andersberg är en förutsättning för att ditt område skall utvecklas:

 • Bygg en större förskola och skola i området Andersberg
 • Omvandla delar av HFAB:s hyresrätter till bostadsrätter, så boende ges möjlighet att äga sin bostad
 • Utveckla och förbättra kommunal service för boende i Andersberg genom personal med god kunskap om området och som förstår kulturella skillnader
 • Vi vill jobba för en aktiv, närvarande och omtyckt närpolis i området. Även öka vuxennärvaro med områdeskännedom genom satsning på trygghetsvärdar och fältarbetare de tider då folk är i rörelse, för ökad trygghet
 • Utöka stödet till initivet ”Skolan mitt i byn”, som gör ett fantastiskt arbete, samt till föreningar och organisationer som arbetar för utveckling i området
 • Vi vill arbeta för att utveckla det lokala näringslivet i Andersberg

Aktuella förslag från områdets invånare:

 1. Placera en fotbollsplan på fältet med klubblokal.
 2. Gör om deponiplatsen till ett rekreationsområde (park, lekplatser, med mera)
 3. Installera laddstationer så de som bor i lägenheterna kan ladda sina elbilar.
 4. Via HFAB skapa möjligheten till att omvandla hyresrätter till bostadsrätter, det kommer att skapa en oerhört snabb och effektiv lösning på trygghetsproblemen på.

Vi arbetar för ditt område – Kontakta oss gärna!

3*bilder

Gullbrandstorp

Gullbrandstorp är ett tryggt och väl fungerande område – en fantastisk plats att bo på. Många har upptäckt det och Gullbrandstorp har blivit ett av kommunens områden som växer så att det knakar. Många flyttar till Gullbrandstorp och fler vill flytta dit.

 Vallöften tilll dig!

 • I Gullbrandstorp har den kommunala infrastrukturen inte hängt med i tilllväxten av området
 • Fler lekplatser behövs, fler busshållplatser, större idrottshall med läktarkapacitet, översyn av fotbollsplaner och utomhussarg för innebandy behövs och belysta cykelvägar i samhället etc
 • Bygg ut skolan i Gullbrandstorp som börjar bli för trång Utveckla Gullbrandstorps centrum
 • Bygg senioranpassade bostäder i Gullbrandstorp, så att våra äldre kan bo kvar i området
 • Hastigheten höjdes på kustvägen, vilket skapat otrygghet. Sänk hastigheten och skapa trygga övergångar över vägen

Aktuella förslag från områdets invånare:

 1. Fler busshållplatser.

Vi arbetar för ditt område – Kontakta oss gärna!

Galgberget, Rotorp, Brogård, Alet, Frennarp, Holm, Åled, Vapnö, Mickedala, Steninge och Rävinge

I grunden har vi en fantastisk kommun som vi skall vara stolta över, men den senaste mandatperioden har med all tydlighet pekat på behovet av en politik med medborgarperspektiv och lokal förankring.

Vallöften till dig!

Framgång i ditt område bygger på samverkan och dialog:

 • Dialog och samverkan med boende saknas i våra bostadsorter. Framgångsrik utveckling av våra bostadsområden kan endast ske med riktig samverkan och dialog med våra invånare där de bor
 • Kommunen har många växande attraktiva bostadsorter, men den kommunala infrastrukturen och servicen har inte hängt med. Det är konsekvent för få lekplatser, för få aktivitetsytor, många av våra lokala skolor är för trånga och antalet busshållplatser samt turtätheten är för låg
 • Utveckla centrum i bostadsorterna. Många bostadsorters centrum saknas helt eller är kraftigt underdimensionerade vad gäller kommersiell service och samhällsservice
 • Satsa på den verkliga tryggheten och den upplevda tryggheten, som är en förutsättning för att kommunen och våra bostadsorter skall utvecklas

 Aktuella förslag från områdets invånare:

Holm

 1. Värna om trafiksäkerheten.
 2. Bygg skola och förskola.
 3. Bygg blandad bebyggelse i Holm.
 4. Bättre belysning av cykel- och gångbanor.
 5. Bullerskydd mot E 20.
 6. Flera promenadstråk.
 7. Uppmuntra handel i området då man saknar en matbutik (typ Matnära). Gärna flera olika butiker. 

Frennarp / Furet

 1. Ny bro vid slottsmöllan då man inte vill ha en genomfartsled i bebyggelsen
 2. Området kring folkparken. Stor oro för bebyggelse av Folkparksområdet, ha kvar stigen vid Nissan
 3. Trafiksituationen både vid Wrangelsbron och Slottsmöllebron. Barnen lär sig köra vänstertrafik vid Slottsmöllebron, borde varit enkelriktad åt andra hållet.
 4. Stor oro för fortsatt exploatering av grönområdena, Furuskogen mm
 5. Byggande av nya bostäder i området måste ske varsamt och med hänsyn till områdets unika karaktär. Områdets karaktär skall behållas.
 6. Innan ytterligare bostadsexploatering måste vi ha en hållbar trafiksituation i området.
 7. Furuskogen bör bevaras och utvecklas som rekreationsområde.
 8. Bevara och utveckla Laxön för aktivitet, kultur och nöjesliv.

      Alet

      1. Trafikplanering saknas. Rondellen är för liten. Nu tillkommer en ny stadsdel “västra förstaden” med 500 LGH. En massiv press till stan och till Tylösand plan ?
      2. Om X antal år tillkommer 10-15 000 bilar per dygn från Tunnel/bro och även nya bostadsområden nära västra stranden. Vad är planen? 
      3. Fritidsgårdar eller dylikt på väster saknas.

       Åled

       1. Cykelbana framförallt till Halmstad.
       2. Värna näringsliv på orten exempelvis ny Pizzeria

       Söder:

       1. Farthinder i området för säkerhet.
       2. Ingen bilbro över Nissan.
       3. Led trafiken från väster via Järnvägsleden till Wrangelsleden.

        

       Vi arbetar för dig område – Kontakta oss gärna!

       3* bilder

       Oskarström Västra, Kvibille, Slättåkra, Skedala, Marbäck, Enslöv, Oskarström Östra och Sennan och Skavböke

       Vi vill förändra Halmstad och få en långsiktig hållbar lösning för kommunens utveckling genom lokal politik och politiker som fokuserar på hela Halmstads bästa – även där du bor i kommunen. Halmstad behöver nytt ledarskap och få slut på politiska låsningar som blockerar den lokala politiken – bort med fulspel och ytlig retorik. Vi behöver politiker som verkligen lyssnar och vill skapa ett bättre och tryggare Halmstad för alla – inte bara i Centrum.

       Vallöften till dig!

       Alla vill inte bo i centrum

       • Vi kommer att arbeta för ökad trygghet i alla områden i Halmstad genom övervakningskameror samt polisnärvaro och väktare
       • Bygg ut skola, förskola och äldreomsorg nära bostaden, så vi får en välfärd värt namnet i alla områden i Halmstad och bygg lekplatser i varje bostadsområde
       • Skapa säkra cykelvägar till centrala Halmstad med belysning
       • Bygg ut kommunikationsmöjligheter till och från Halmstad Centrum med fler avgångar – framför allt efter arbetstid och på helger
       • Utveckla det lokala näringslivet – alla förutsättningar finns Bygg inte på bördig åkermark och i viktiga friluftsområden.

       Aktuella förslag från områdets invånare:

       Oskarström

       1. Bygg ut skolan, förskola och äldreomsorg             
       2. Fritidsgård bör byggas.
       3. Röja upp vid gamla Maredsskolan, se över gamla Maredsgården som brann ner och bygg upp något som hela samhället kan dra nytta av. Ingen Maredsgården 2.0.         
       4. Bygga fler bostäder till äldre så man får ett generationsskifte.
       5. Förvalta det fina vid Nissan.
       6. Bättre pendlingsmöjligheter, ett snabbare lokaltåg skulle också krympa avståndet till Halmstad
       7. Bygg en ungdomsgård.
       8. Levande centrum med näringsverksamhet på kvällar.
       9. Säker trafik kring skola. Barn, föräldrar, personal och övriga skall ha en god trafikmiljö för att minimera risken för olyckor. 
       10. Öka attraktionen hos de kommunala verksamheterna, så att fler vill arbeta i Oskarström.
       11. Föreningslivet är extra viktigt för att motverka utanförskap i ung ålder. Använd föreningslivet  lokalt för att fånga upp invånare utan intressen. 
       12. Biblioteket behöver ny lokal, vill möjliggöra detta och förslagsvis kan Österledskolan byggas ut  så att biblioteket flyttar tillbaka. 
       13. Möjliggör för motorintresserade ungdomar att utöva sitt intresse på en lämplig plats.  Förslagsvis med ett samarbete med någon intresseorganisation. 
       14. Nissastigen (där kommunen är huvudman) skall ha en god vägstandard då flera pendlar längs  vägen. 
       15. En rondell behövs vid Åled.

       Kvibille

       1. Värna om skogsområdena.
       2. Exploatera inte åkermark.
       3. Fler bostäder, ett seniorboende. 
       4. Bygg idrottshall alternativt en samlingslokal.

        Vi arbetar för dig område – Kontakta oss gärna!

        3*bilder

        Haverdal

        Haverdal är ett tryggt och väl fungerande område, där närheten til stranden, havet och natursköna omgivningar är synnerligen värdefulla och uppskattade av dess invånare. En idyll för hjärta och själ. En bra livsmiljö är en investering för hälsa och framtiden.

        Vallöften till dig!

        Vi kommer att arbeta för att behålla den unika karaktären i ditt väl fungerande område:

        • Vi skall jobba för en bättre dialog och samverkan med de boende i Haverdal. Lyssna på den aktiva samhällsföreningen
        • Haverdal växer, men den kommunala infrastrukturen och servicen har inte hängt med. Lekplats behövs, större idrottshall med läktarkapacitet och översyn av fotbollsplaner behövs, såväl som parkeringar vid stranden etc
        • Bygg senioranpassade bostäder i Haverdal, så att våra äldre kan bo kvar i området
        • Satsa på den verkliga tryggheten och den upplevda tryggheten som är en förutsättning för att samhället skall utvecklas
        • Behåll karaktären i alla våra väl fungerande områden i Halmstad

        Aktuella förslag från områdets invånare:

        1. Behåll karaktären på området och bygg inte höghus, exempelvis bygg ej lägenheter (140 st enl ÖP:en på Hav1)
        2. Bygg inte i grönområden, utan värna friluftslivet och naturen nära havet.
        3. Anlägg motionsspår i skogen vid Annies gård. 

        Vi arbetar för ditt område – Kontakta oss gärna!

        3*bilder

        Getinge

        I vårt Halmstad är framtiden ljus för Getinge. Orten ligger strategiskt rätt till för att bli en populär och expansiv bostadsort. Vi ser en enorm utvecklingspotential för Getinge att bli ett av kommunens populära tillväxtcentrum med attraktiva bostäder, lokalt näringsliv och som kommunikationsnod.

        Vallöften till dig!

        • Utveckla Getinge som bostadsort, center för lokalt näringsliv och som kommunikationsnod. Framtiden är ljus för Getinge.
        • Utveckla Getinge som en växande populär bostadsort
        • Utveckla det lokala näringslivet – alla förutsättningar finns och vi vill arbeta för en järnvägsstation
        • Utveckla Suseån som grönstråk och angränsande grönområden som rekreationsområden
        • Vi skall jobba för en bättre dialog och samverkan med de boende i Getinge för att tillsammans utveckla samhället
        • Satsa på den verkliga och den upplevda tryggheten i orten som är en förutsättning för att samhället skall utvecklas
        • Getinge måste säkras upp mot översvämningar

        Aktuella förslag från områdets invånare:

        1. Ta ett beslut kring MB-huset.
        2. Skapa bussförbindelse mellan Getinge och Steninge.

        Vi arbetar för ditt område – Kontakta oss gärna!

        3* bilder

        Harplinge

        I grunden har vi en fantastisk kommun som vi skall vara stolta över, men den senaste mandatperioden har med all tydlighet pekat på behovet av en politik med medborgarperspektiv och lokal förankring.

        Vallöften till dig!

        I Harplinge har den kommunala infrastrukturen inte hängt med i tillväxten av området. Vi kommer att arbeta för att

        • Förbättra dialog och samverkan med boende i Harplinge
        • Bygga en högstadieskola i Harplinge
        • Utveckla Aggaredsberget och Plönningeskolan
        • Behålla karaktären på området och bygg inte höghus
        • Inte bygga i grönområden och på produktiv jordbruksmark, utan värna friluftslivet och naturen
        • Bygga senioranpassade bostäder, så att våra äldre kan bo kvar i Harplinge

        Aktuella förslag från områdets invånare, finns i vallöften till dig.

        Vi arbetar för dig område – Kontakta oss gärna!

        Tylösand, Frösakull och Fammarp

        I Tylösand, Frösakull och Fammarp är stranden samt havets närvaro tydlig och en given faktor för trivsel. Områdena är trygga och väl fungerande – en idyll för hjärta och själ. Grönområden och natursköna omgivningar med möjlighet för friluftsaktivitet bidrar till en bra livsmiljö.

        Vallöften till dig!

        • Vi kommer att arbeta för att behålla den unika karaktären i ditt väl fungerande område
        • Bygg inte bort viktiga grönområden, utan värna friluftslivet och naturen nära havet (Tylösands- och Eketångaskogen, Fammarp och Möllegård)
        • Behåll karaktären i våra väl fungerande områden i Tylösand, Frösakull och Fammarp
        • Bygg senioranpassade bostäder i Tylösand, Frösakull och Fammarp, så att våra äldre kan bo kvar i området
        • Ha en hållbar plan gällande trafiksituationen och hållbar syn på tillväxt, innan ytterligare exploatering
        • Satsa på den verkliga och den upplevda tryggheten, som är en förutsättning för att samhället skall utvecklas.

        Aktuella förslag från områdets invånare:

        Tylösand

        1. Trafiksituationen på Tylösandsvägen måste ses över innan ny exploatering i väster.
        2. Ny infart till Halmstads Golfklubb för att minska trafiken genom bostadsområdena och för att göra en vackrare entre till området (Förslag finns)
        3. Utveckla Tylösand som en plats för turism (Agie konceptet)
        4. En välskött kommun som fungerar. Dåligt skötta kommuner har de högsta skatterna. En välskött ger lägre skatt på sikt.

        Frösakull

        1. Vi skall verka för en bra dialog och samverkan med boende i Frösakull. Vilka är vi ?
        2. Trafiksituationen på Tylösandsvägen måste ses över innan ny exploatering i väster.
        3. Komplettera Onsjövägen med en cykelväg
        4. Nej till väg genom Möllegård från Tylö Matcenter
        5. Förbättra vägen från Ringenäs till kustvägen (Onsjövägen)
        6. Ingen bebyggelse vid Onsjö (Super View)
        7. Lös vägsituationen in mot centrum innan förtätning.
        8. Ordna parkering till stränderna,
        9. Rusta upp vägarna till och från stranden.

        Vi arbetar för ditt område – Kontakta oss gärna!

        Vallås

        Vallås är ett fantastiskt område, med natursköna omgivningar nära Centrum. Låt oss ta till vara på det starka engagemanget bland de boende och tillsammans utveckla Vallås för att skapa den bästa livs- och boendemiljön och lägga grunden till en förnyad framtidstro.

        Vallöften till dig!

        Upplevd trygghet och en bra boendemiljö är en förutsättning för att Vallås skall utvecklas. Vi vill därför:

        • Öka resurserna till kommunal service för boende i Vallås genom personal med god kunskap om området och förstår kulturella skillnader
        • Arbeta för att skapa en aktiv, närvarande och omtyckt närpolis i området
        • Mer kommunala resurser på trygghetsvärdar och fältarbetare. Vuxen närvaro  de tider då folk är i rörelse som har god områdeskännedom
        • Kommunalt stöd till föreningar och organisationer som verkar för Vallås och de boendes, gamla som ungas, utveckling
        • Bygga den nya skolan med höga krav på trygghet & trivsel
        • Omvandla delar av HFAB:s hyresrätter till bostadsrätter, så boende ges möjlighet att äga sin bostad

        Aktuella förslag från områdets invånare:

        1. Öka tryggheten runt och i skolan. (Vallåsskolan är idag en väldigt utsatt plats som ligger högt upp när det kommer till rapporterade incidenter)
        2. Vallås Torg tillsammans med skolan har länge varit en plats för narkotika och behöver bevakning – åtgärder som synligare polis och kameror kan förbättra situationen.
        3. HFAB lägenheter skall utrustas med laddstolpar.
        4. Fler kulturevenemang, ex. musikfestival, loppis.
        5. Snygga till infarterna till Vallås – Rondellerna är väldigt tråkiga.
        6. Ta hand om och bevara grönområden.
        7. Se över tillgängligheten i kollektivtrafiken.
        8. Minska buskörningen på bussgator.

        Vi arbetar för ditt område – Ta gärna kontakt med oss

        Simlångsdalen

        Trolska skogar, vackra sjöar, vandringsleder och flera naturreservat. I ”dalen” finner vi sannolikt kommunens vackraste omgivningar som är synnerligen värdefulla och uppskattade, såväl av dess invånare som besökare.

        Vallöften till dig!

        • Utveckla Simlångsdalen som bostadsort, servicesamhälle, kommunika9onsnod och satsa på turismutveckling:
        • Vi skall arbeta för att Simlångsdalen skall bli en nod för turistutveckling. Direkt närhet till de natursköna omgivningarna skapar unika möjligheter för rekreation och friluftsliv
        • Den utlovade idrottshallen, sedan decennier, måste komma på plats
        • Politiken och kommun måste bli mer närvarande och engagerade i Simlångsdalen. Dialog och samverkan med samhällsföreningar och boende i Simlångsdalen måste förbättras
        • De kommunala samhällsfunktionerna skall bli mycket bättre. Vi vill bland annat arbeta för att återinföra en distriktsjuksköterska
        • Vi vill utveckla det lokala näringslivet
        • Vi skall arbeta för att antalet busstider och busslinjer utökas. Man måste kunna ta bussen till och från Simlångsdalen, även efter arbetstid.

        Aktuella förslag från områdets invånare finns alla i vallöften till dig!

         

        Vi arbetar för ditt område – Kontakta oss gärna!

        3 * bilder

        Fyllinge

        I Fyllinge är stranden och havets närvaro tydlig och en given faktor för trivsel. Området är tryggt och väl fungerande. Fyllinge är populärt och har växt med sitt attraktiva läge. En bra livsmiljö är en investering för hälsan och framtiden.

        Vallöften till dig!

        I ditt område Fyllinge har inte den kommunala infrastrukturen hängt med i tillväxten:

        • Dialog och samverkan med boende saknas i våra bostadsområden
        • Den kommunala infrastrukturen och servicen har inte hängt med tillväxten. Det är konsekvent för få lekplatser, för få
         aktivitetsytor etc
        • Bevara och utveckla stadsbondgården och området runt gården Utöka och utveckla Fyllingeskolan för framtiden
        • Bygg en upplyst och säker gång- och cykelväg från Fyllinge till Hallarna, samt säkrare vägar in och ut från Fyllinge

        Aktuella förslag från områdets invånare:

        1. Öka tryggheten i området.
        2. Bygg en ordentlig skola på Fyllinge (inte den som planeras)
        3. Tekniskt vatten från Fylleån kan funka även i Fyllinge
        4. Saknar sista delen av ringvägen runt Fyllige.

        Vi arbetar för dig område – Kontakta oss gärna!

        Centrum Öster med Linehed, Nyhem Västra, Centrum Östra, Gustavsfält, Östra stranden, Larsfrid, Nyhem Norra, Östergård, Nyhem Centrum och Nyatorp

        Vallöften till dig!

        Centrum Öster är populärt och har växt med sitt attraktiva läge med närhet till både stad och hav. En bra livsmiljö är en investering för hälsan och framtiden.

        Framgångsrik utveckling av våra bostadsområden bygger på samverkan och dialog:

        Dialog och samverkan med boende saknas i våra bostadsområden. Framgångsrik utveckling kan endast ske med riktig samverkan
        och dialog med våra invånare där de bor.

        Vallöften till dig!

        • Vi vill jobba för att behålla den unika karaktären i ditt bostadsområde i Halmstad
        • Den kommunala infrastrukturen och servicen har inte hängt med tillväxten. Det är konsekvent för få lekplatser, för få aktivitetsytor, många av våra lokala skolor är för trånga och antalet busshållplatser samt turtätheten är för låg
        • Satsa på den verkliga och den upplevda tryggheten med upplysta gång- och cykelvägar etc. Upplevd trygghet är en förutsättning för att kommunen och våra bostadsorter skall utvecklas

         Aktuella förslag från områdets invånare:

        Nyhem

        1. Stoppa genomfarten på Margaretagatan!
        2. Mkt tung och snabb trafik som inte alls bryr sig om skyltning att det ej är genomfart.
        3. Trottoarerna behöver asfalt.

         Gustavsfält

         1. Övervakningskameror och belysning av gång- och cykelbanor där det idag saknas.

         Centralt Öster

         1. ”Vi har klagat många gånger till kommunen över buskörning och alldeles för höga hastigheter. Kommunen gör ingenting”. Området från Fredsgatan vid järnvägskorsningen fram till Sperlings Pizzeria.

         Vi arbetar för dit område – Kontakta oss gärna!

         3* bilder

         Centrum Väster

         Centrum Väster är populärt och har växt med sitt attraktiva läge med närhet till både stad och hav. En bra livsmiljö är en investering för hälsan och framtiden.

         Vallöften till dig!

         Framgång i ditt område bygger på samverkan och dialog:

         • Dialog och samverkan med boende saknas i våra bostadsorter. Framgångsrik utveckling av våra bostadsområden kan endast ske med riktig samverkan och dialog med våra invånare där de bor
         • Den kommunala infrastrukturen och servicen har inte hängt med tillväxten. Det är konsekvent för få lekplatser, för få
          aktivitetsytor, många av våra lokala skolor är för trånga och antalet busshållplatser samt turtätheten är för låg
         • Skapa en hållbar trafiksituation och syn på tillväxt, innan ytterligare exploatering
         • Satsa på den verkliga och den upplevda tryggheten med upplysta gång- och cykelvägar etc. Upplevd trygghet är en förutsättning för att kommunen och våra bostadsorter skall utvecklas

          Aktuella förslag från områdets invånare finns i vallöften.

         Vi arbetar för ditt område – Kontakta oss gärna!

         3* bilder

         Snöstorp

         Snöstorp är ett, tryggt och väl fungerande område, strategiskt väl placerat nära E6:an. Den långsamt flytande Fylleån – med dess vackra dalgång – omger Snöstorp. Dessa natursköna omgivningar är värdefulla och uppskattade av dess invånare.

         Vallöften till dig!

         • Renodla Snöstorp som ett attraktivt och omtyckt bostadsområde. Industriområdet skall bli bostadsområde
         • Vi kommer att, arbeta för att, planera nya bostäder där industriområdet finns, fast med bibehållen karaktär av området
         • Området är i behov av skötsel av parker och grönytor
         • Vi vill arbeta för att, skapa en träffpunkt utanför Snöstorp för ungdomar som har ett, bilintresse, så att, ungdomarna kan utöva sina intressen utan att, allmänheten blir störd
         • Vi skall arbeta för att, boende i Snöstorp skall ha möjlighet att, ta vatten från Fylleån för bevattning, spolning utomhus etc

          Aktuella förslag från områdets invånare finns i vallöften

         Vi arbetar för ditt område – Kontakta oss gärna

         3*bilder

         Furet

         Furet, med närhet till Centrum, Nissan samt grön- och rekreationsområden, är ett omtyckt och tryggt område. Idag kan Furet beskrivas som en idyll – vi vill att områdets karaktär skall behållas.

         Vallöften till dig!

         Utvecklingen av våra bostadsområden måste ske i samverkan och dialog med de boende i området

         • Kommunens hantering av Folkparken har inte skett i samförstånd och samverkan med de boende i Furet, som idag känner befogad oro. Byggande av nya bostäder i området måste ske varsamt och med hänsyn till områdets unika karaktär
         • Innan ytterligare bostadsexploatering måste vi ha en hållbar trafiksituation i området
         • Furuskogen bör bevaras och utvecklas som rekreationsområde. Bevara och utveckla Laxön för aktivitetst, kultur- och nöjesliv
         • Vi skall hitta en alternativ ersättningslokal för kulturhuset
         • Kommunen skall verka för en bättre dialog och samverkan med de boende i Furet för att tillsammans utveckla samhället
         Aktuella förslag från områdets invånare finns i vallöften.

         Vi arbetar för ditt område – Kontakta oss gärna

         3 * bilder

         Kärleken – Sofieberg – Slottsmöllan – Övraby

         Ditt område är populärt och har växt med sitt attraktiva läge med närhet till både stad och hav. En bra livsmiljö är en investering för hälsan och framtiden.

         Vallöften till dig!

         • Planera om och utveckla infrastrukturen gällande trafik, parkerings- och busshållplatser, service, lekplatser etc
         • En hållbar trafiksituation på Wrangelsleden och Norra Infartsleden
         • Satsa på den verkliga och den upplevda tryggheten med upplysta gång- och cykelvägar i området, samt till och från centrum etc
         • Bygg om och nya förskolor och skolor för att öka plats för våra barn i närområdet. Se även till att förskolan på gamla Tegelbruket kommer i gång att byggas
         • Bevara Arenan på Örjans Vall som kulturminne även om det byggs en ny arena på Sannarp. Ska det byggas bostäder, så ska dessa passa in i området

         Aktuella förslag från områdets invånare:

         1. Inga höghus vid Nissan.
         2. Trafiksituationen och parkeringar vid Örjans vall måste ses över.
         3. Gör området kring Nissan attraktivt med stigar och belysning.
         4. Ta ett helhetsgrepp över infrastrukturen i området
         5. Binda ihop västra och södra sidan av Nissan med en gång- och cykelbro.

         Vi arbetar för ditt område – Kontakta oss gärna

         3*bilder

         Den högsta sanddynan
         underbara landsbygd
         Danska Fall, Simlångsdalen
         Klar sjön Simlångsdalen